SAAB 9000 Aero, 1995

SAAB 9000 Aero

8.06

Novertē auto kopumā!

  • apskates: 191 (šodien 0)
  • pievienots: 03-Jūl-2009

Sekot šim auto

carlorossi

carlorossi

5.87

Tukums
SAAB 9000 Aero
Redzēts 29-Aug-2012

Servisa grāmata (ierakstu nav)

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

SAAB Aero , 1995

Šim auto seko (3)

MaD, zakjis87, Andis Everts

FL-5696

FL-5696

-.--

Par manu auto SAAB 9000

Jauda: 230 z.s.
Motora tilpums: 2.3 ltr
Izlaiduma gads: 1995
Pirkuma gads: 2009

Saab 9000 Aero 2.0HOT [Italy Edition]
Engine:
-2.3T [B234L]
-Mitsubishi TD04HL-15G turbocharger
-Stage2 270hp/425Nm
-Turbo Pressure 1,3bar
-Saab 9-5 APC
-JR Filter Open Air Kit
-Forge Blow-Off Valve
Exhaust:
3" custom made
Interior:
-Full Black Aero
-Speedparts Turbo Boost Gauge
-Original cup holder front and rear
-Bosch handsfree
-Original arm rest
Suspension system:
-KONI Sport Dampers x4
-Kilen lowering spring kit
Transmission:
-Aero Manual Transmission FM57101 i=3.61
Stereo:
-Factory audio system with CD & amplifier
Exterior:
-Super Aero Wheels R16
-Additional brake light
-Dark rear lights
-White turn indicators

To be continued...

Tālākie plāni:
1) 3"Downpipe
2) Ražīgākas sprauslas
3) "Zirneklis"

Par auto:

Plusi:

1.Dinamika - pašreizējie ~227hp/400nm, kas sajūgti ar garo aero kārbu ir, tiešām patīkami. Grieziens otrajam līdz 117km/h un trešajam līdz 180km/h ir viena no galvenajām lietām, kas pievelk šajā auto.
Jāpiemin, ka šis gan nav stock aero k? ar 2.3T motoriem n?kušajiem, kuriem 225hp jau ir standart?.
Šis, kurš ir iesaukts par It?li, savulaik bijis paredz?ts It?lijas tirgum un kaut k?du nodok?u atvieglojumu d?? no r?pn?cas izripojis ar 2.0T HOT motoru, kuram reiz bija 185hp.
K?ds it?lis vi?am v?l nenoskaidrot? kantor? palielin?jis jaudu l?dz 220hp un v?l?k m?su pašu chiptuning.lv pieprogramm?ti v?l 10hp, k? ar? uzst?d?ts "Forge" Blow Off's, koniskais gaisa filtrs un papildus spiediena m?r?t?js no speedparts.se.
T?pat pie dinamikas j?piemin, ka š? auto sp?ks sl?pjas, nevis ieskr?jien? l?dz simtam, bet gan tieši gait?. Lai gan ar? l?dz simtam vi?š teor?tiski ieskrienas nepiln?s septi??s sekund?s.
Prec?zi nepateikšu, jo m?r?jis neesmu, 6.8s ieskrienas standarta aero ar 225hp, šim divi steidži, uzlikta sav?d?ka k?rba, v?l daži s?kumi, t? k? tehniskajos datos sen vairs nav j?gas skat?ties.
Bet par sp?ku gait?. J?, Zviedri tais?juši drošus auto, apdz?šanas manevru var veikt ?oti ?tri. Pateicoties garajai k?rbai, kura droši velk l?dz 180km/h, pie 80km/h uz šosejas droši varam mest trešaj? un r?viens no 80-120km/h ir pasakaini ?trs.
Kaut kur pat bija min?ts, ka taj? gada, kad izlaida pirmo 9k aero, ieskr?jiens no šiem 80-120km/h esot bijis pat ?tr?ks, nek? t? paša gada kaut k?dam Porche turbo modelim.
Protams, auto nav sal?dzin?mi, bet fakts k? t?ds, interesants.
Ir m??in?ts ar? pam?r?t sp?kus taisn? tras?, tuv?ko rajonu m?rog?, bet d?? turbobedres, slikt?m riep?m, ?s?s k?rbas, ?s?s trases un švak?s meistar?bas start?, nekas dižs nesan?ca.
Šaj? sezon? m??in?sim atkal, k?rba nomain?ta un otrajam vajadz?tu velkt tieši l?dz trases beig?m. ;)

2.Salons - ?rt?kus par 9000'š? aero be??iem es v?l neesmu sastapis, pie kam, ?das, elektriski regul?jami un ar apsildi. T?pat ar? aizmugur? ir Recaro tipa be??i un norm?l? situ?cija paradz?ti tikai diviem cilv?kiem.
?da bieza, stingra un kvalitat?va, konkr?tajam eksempl?ram ?da no vecuma pat nav k?uvusi t?da sp?d?ga k? tas ir nov?rots citiem auto uz melniem saloniem.
V?l esmu sapratis, ka p?c diviem dr?bes un diviem ?das saloniem man vairs neb?s pirmais variants, vismaz ne ikdienai, varb?t k?dam br?vdienu apar?tam k? Saab 900 OG Aero es at?autos ?iršu sarkanu vel?ru. :p
Vien?gais m?nuss, vasar? ?oti pievelk karstumu, ziem? auksti, bet priekš abiem iepriekšmin?tajiem ir padom?ts gan par l?ku, kondicionieri/klimatu, gan par be??u apsild?m priekš?.

3.Ietilp?ba - te gan nav ko daudz rakst?t, bet ?etriem cilv?kiem šaj? maš?n? ir ?oti ?rti, bagažnieks ar? ir pietiekoši liels, lai tur san?ktu vieta gan k?rt?gam subim, gan hokeja somai.

4.Pat?ri?š - jaudas un pat?ri?a attiec?ba ir apskaužama, šis šosej? br?vi iztiek ar 6-8l/100km un pils?t? ar 12-14l, rezult?t? vid?jais tur?s ap 9-10l/100km seviš?i neierobežojot sevi un braucot dinamiski.
Protams, nep?rtraukti atvelkot cipari var?tu mazliet main?ties, bet biju p?rsteigts, ka t?du auto pie savas braukšanas varu vi?u sabarot ar tik nelielu devu zupas.

5.Extras - visas, kas t? gada modelim bija pieejamas ar? ir, pilna elektro pakete, kas sev? iek?auj visus logus, spogu?us, be??us un l?ku. Klimats, borta kompis un mazais papildus funkciju kompis ar pulksteni, modin?t?ju, ieprogramm?jamo att?lumu l?dz galam?r?im, ?truma ierobežojumu u.c.
Vien?g? extra, ko piln?b? izv?cu - koka apdare, kura bija gaiši br?na, jau savu mazliet nokalpojusi. Nomain?ju visu priekš?jo paneli uz melnu.

6.Iztur?ga piekare, ar noteikumu, ja neliekam kaut k?dus l?tus m?slus, varam nomain?t un aizmirtst uz ilgu laiku.
Cik zin?ms, vecie zviedri vairums apvelt?ti ar š?d?m ?paš?b?m.

7.Stabils - ?oti labi tur?s uz ce?a ar? ziem?, ar visu to, ka riepas nav nek?das izcil?s, probl?mu nav bijis un ?paši v?kt uz ce?a nav n?cies.
Ar? tras? bez rocenes ir j?m?k pielauzt vi?u uz mu???b?m.

8.V?l pie plusiem var nosaukt atsauc?gos un izpal?dz?gos cilv?kus no š?s markas autokluba.
Ar lepnumu varu teikt, ka es priec?jos, ka apgrozos t?du cilv?ku sabiedr?b?.
Daudz pal?dz?juši gan ar padomu, gan deta??m, kas ir gan vienk?rši pat?kami, gan ar? pal?dz?jis ietaup?t nervus un krietnas naudas summas uz remontiem, deta??m un cit?m probl?m?m.
Neb?tu šo cilv?ku, varb?t jau b?tu metis plinti kr?mos p?c vis?m nelaim?m, kas saist?tas k?rb?m.
Paldies visiem, v?rdus nemin?šu, paši zin?t. ;)

M?nusi:

1.K?rbu defic?ts - konkr?t?k garo k?rbu defic?ts, LV aero k?rbas jau praktiski ir izmirušas un vairums p?c FM 57101 defektiem kr?m? p?ri ?s?s vai vid?j?s, k?das nu ir atrodamas, vien paši lielakie entuziasti vi?as labo vai neatlaid?gi mekl? ar? ?rpus LV robež?m.
Un šis defic?ts ar? par kaut ko liecina, 9000'šo k?rbas, kuras st?v uz auto, kam ir 200+ hp, nav seviš?i iztur?gas, jo ir vecas un tiek pak?autas lielai slodzei.
Popul?r?k?s k?rbu probl?mas, sabiruši reduktori, z?d un lec ?r? no robiem...
Motori mani v?l nav piev?luši, turb?nas vecums ar? atkar?gs no t? k? pret vi?u izturas, lai gan ar? mocot vi?a v?l dz?v?bu tur diezgan braši ar visu to, ka jau, vismaz, ?etrus gadus tie pak?auta 1.4bar lielam spiedienam, ikdien?.

2.R?sa - izplat?ta kaite, j?uzman?s, man par laimi nekur ?paši nemana, vien daž?s viet?s p?ris mazi burbul?ši man?ti, bet ?oti daudz redz?ti puspuvuši un sapuvuši exempl?ri.

3.Jaud?gas m?zikas iespaid? sekas palikušas ar? uz salona apdari, kas ?oti m?l izgrab?t, gan šim, gan iepriekš?jam 9k. M?zika jau ir iz?emta, bet par v?lu, iepriekš?jie saimnieki vair?k grib?juši p?rvietoties troksn?, nevis klus?, neizgrab?juš? salon?. Vasar? gan pl?nojas šo lietu palabot.

4.Lieli elektronikas g?uki nav nov?roti, lai ar? t?s šeit netr?kst, bet t?di s?kumi k? nestr?d?joša be??a apsilde, probl?mas ar kru?zu un pe?ku ir diezgan bieža par?d?ba. Vienreiz gan pašam izejot š?m liet?m cauri vi?as uz ilgu laiku var nov?rst, bet lai vai k?, š?s probl?mas 9k lietot?ju vid? nov?rotas diezgan bieži.
V?l bieža par?d?ba, nodegušas sarkan?s DI kasetes, tpu, tpu, tpu, v?l neesmu sask?ries...

5.Standarta neaero piekare ir man?mi par m?kstu, aero ir ok, bet uzliekot Koni sport, vismaz R16/205 braukšana l?kumos man?mi uzlabojas, v?l paskat?simies, kas b?s pavasar? p?c lowering kita uzlikšanas un hadenes p?rlas?šanas priekš?.

6.Priekšpiedzi?a - visam šim ?oti pras?tos pilnpiedzi?u, pat ?oti, jo ?paši start?, kur priekš?jie rite?i m?l izspol?t pat ?paši necenšoties.
V?l p?c AWD ?oti pras?s uz mazliet mitra asfalta, otrais pat pie 80km/h pa?trinoties, ?oti m?l izspol?t.
Reiz?m pat nevajag mitru, raujas k? traks, nav br?nums, ka k?rb?m reduktori birst k? smiltis starp pirkstiem.

7.Uz komforta r??ina noziedots praktiskums, š?s versijas paka??jie be??i nav nolok?mi, jeb prec?z?k, nolok?mi par ~45gr?diem, l?dz ar to, gandr?z uz pusi palielin?ma bag?žas ietilp?ba atkr?t, lai gan, kam?r esmu jauns, tas seviš?i nesatrauc un par to es p?rdz?voju tikai vasar?, kad atp?tas braucienos, lietus laik? j?gu??s telt?, jeb j?skr?v? be??i ?r? pavisam.
Bet uz vasaras sezonu, iesp?jams tik izrav?ti pavisam, lieks svars nav j?vad? un man ar diviem be??iem piln?b? pietiek.

8.Labi un kopti exempl?ri LV palikuši maz, l?dz ar to nav ar? ?sti no k? izv?l?ties un p?rdošan? par?d?s diezgan reti.
Vien?gais pr?t?gais solis, ja kas t?ds ir sak?rojies, l?koties Zviedrijas tirgus virzien?, kur s?kot no 20 000SEK, jeb ~1500LVL jau ir apskates v?rti exempl?ri.
Savu pirmo aero es gaid?ju pus gadu, katru dienu filtr?jot ss.lv, šo - m?nesi, pa kuru pat pasp?ju izbaud?t visus, 325i/e36 kupejas, labumus un sliktumus...

To be continued...

Uzrakstīts 20-Jūl-2011

Novertē šo rakstu!

Komentāri (20)

carlorossi

carlorossi 5.87 Redzēts 29-Aug-2012

Tagad ar šito statistiku baigi labi var redzēt, kurš ir negodīgs skauģis, salikt "1", lai pavilktu citu lejā nav īpaši korekti, interesantākais, ka pat no zināmu cilvēku puses. Mēs taču neesam pretinieki un balso katrs kā grib, bet manās lielākā daļa bilžu nav pelnījusi "1", es runāju par visām, nevis savām. Bet paldies visiem atbalstītājiem! :)

0

Uzrakstīts 07-Sep 07:46

carlorossi

carlorossi 5.87 Redzēts 29-Aug-2012

Līdz koptam vēl ir ko pasvīst, bet palēnām, palēnām...

0

Uzrakstīts 18-Jūn 14:02

samsung1000

samsung1000 3.61 Redzēts 12-Jūl-2011

man ari prieks iepazities, gan nakamreiz mazliet palidosim! Jo projam loti patik labi,kopti 9000 saabini un uzskatu pec pieredzes ka labaki pat pa 9-5.

0

Uzrakstīts 18-Jūn 10:34

carlorossi

carlorossi 5.87 Redzēts 29-Aug-2012

Jaunās sezonas pirmās bildes! :)

0

Uzrakstīts 16-Apr 00:02

Kaspars Skadiņš (Iceman)

Kaspars Skadiņš 6.52 Redzēts 15-Jūl-2011

Interesanti, ka tik kvalitatīvam aprakstam ir 14 balsojumi, bet vidējais rakstam ir tikai 5,21 balles. Izskatās pēc neobjektīviem vērtētājiem, jo apraksts noteikti nav pelnījis zemas atzīmes :s

0

Uzrakstīts 28-Jan 10:23

Kaspars Skadiņš (Iceman)

Kaspars Skadiņš 6.52 Redzēts 15-Jūl-2011

aha - dzirdēts fakts :)

0

Uzrakstīts 28-Jan 10:20

carlorossi

carlorossi 5.87 Redzēts 29-Aug-2012

Aprakstā minēju par to paātrinājumu no 80-120km/h, šeit arī pats fakts: "In 1993, the Aero was introduced, and was the most powerful Saab ever produced upon its introduction. The Aero was powered by a 225 hp (168 kW) form of Saab's 2.3L B234 engine, with more power courtesy of a larger Mitsubishi TD04 turbocharger. The Aero's in-gear acceleration was strongly emphasized; the Aero was capable of accelerating from 50 miles per hour (80 km/h) to 75 miles per hour (121 km/h) faster than a Porsche Carrera 4 or a Ferrari Testarossa." Runa gan gāja tiesi par 93.gadu un standarta 2.3T Aero, nevis čipotu Itāli, bet jauda pašlaik tā pati un fakts kā tāds ļoti interesants.

+1

Uzrakstīts 27-Jan 18:52

carlorossi

carlorossi 5.87 Redzēts 29-Aug-2012

Nebija jau nekas speciāli domāts, vienkārši pieķēros un izveidoju aprakstu, tikai nezinu kāpēc pēkšņi tiku sabalsots. :) Lai vai kā, sīkums, bet patīkami. Paldies visiem. :)

+1

Uzrakstīts 06-Jan 18:49

Vita Švarcbaha (vitana)

Vita Švarcbaha 6.99 Redzēts 30-Aug-2012

Nu, vispār, ar Jums var ''beigts'' palikt ... Kā man tas viss patīk !!!! :)

0

Uzrakstīts 06-Jan 15:25

Kaspars Skadiņš (Iceman)

Kaspars Skadiņš 6.52 Redzēts 15-Jūl-2011

xe xe - tiešām :)))) vismaz uz vienu dienu ieliki kloķi "Latvijas nacionālajām markām" Audi un BMW :D

0

Uzrakstīts 06-Jan 15:16

Radīt visus komentārus